Khách hàng & SimpleCarry — balo laptop

Bốn năm một chặn đường

Viết bởi Phan Khanh vào
Tags: Cain
Bốn năm một chặn đường

Thấm thoát mà đã kết thúc 4 năm quãng đời sinh viên vô âu, vô lo. Hôm nay tôi lại ngồi lục lọi, sắp xếp lại mấy thứ đồ lỉnh...

Xem Thêm →

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large